Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na XIV sesję Rady Gminy Załuski.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Załuski do Płońskiego Klastra Energii.   projekt_klastra_energii.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Załuski .  doksztalcanie_projekt.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2020. projekt_plany_pracy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. projekt_plan_parcy_rady_gminy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Załuski na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem , utrzymaniem i ochrona dróg. - projekt_pas_drogowy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- narkomania_2020.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . projekt_program_alko_na_2020.pdf
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Załuskach za 2019 r. sprawozdanie_gkrpa_2019.pdf
 • Projekt zmiany w budzecie na 2020 rok - zmiany_budzet_31.01.20.pdf
 • Projekt zmiany w WPF - wpf_zmiany_31.01.20.pdf
 
 
Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na XV sesję Rady Gminy Załuski.
 • Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
           projekt_regulamin.pdf
 • Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2033.
         wpf_25.03.20.pdf
 • Zmiany w budżecie na 2020 rok 
          projekt_zmiana_w_budzecie_25.03.20.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika , rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski.
          projekt_leasing_ciagnik.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski.
          projekt_leasing_samochod_osobowy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
          projekt_fundusz_solecki.pdf
 
 
  Projekty uchwał oraz sprawozdania złożone do Biura Rady Gminy  na XVI sesję Rady Gminy Załuski.
 
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2020 roku.
          projekt_zwierzeta_bezdomne.pdf
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za 2019 rok oraz ocena potrzeb i zasobów w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.
         gops_spr.2019.pdf
 • Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie  potrzeb związane z realizacją zadań .
          wspieranie_rodziny__sprawozdanie.pdf
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
        ocena_zasobow_pomocy_spolecznej_za_2019_r..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.     
          projekt_uchwaly_dostarczanie_wody.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030.
          projekt_uchwaly_strategia_rozwoju.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia /nie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania .
          projekt_uchwaly_wotum_zaufania.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2019 rok.
          projekt_uchwaly_sprawozdanie_finansowe.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
         projekt_absolutorium_za_2019.pdf

 •   Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu  .
             opinia_o_sprawozdaniu_rio.pdf
 • Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej . 
          uchwala__rio_w_sprawie_wniosku_komisji_rewizyjnej.pdf
 •   Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadanie statutu.
          projekt_uchwaly_w_sprawie_utwrzenia_klubu_dzieciecego_oraz_nadania_statutu.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn: " Gmina Załuski wspiera Maluchy !- utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski "
         projekt_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_realizacje__projektu.pdf
 
 • Projekt uchwały w sprawie zasad nadawania i zmian nazw ulic, dróg wewnętrznych , placów oraz obiektów publicznych na terenie gminy Załuski .
          projekt_uchwaly_nazwy_ulic.pdf
 • Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
          zmiany_w_wpf_na_5.06.2020.pdf
 • Z miany w budżecie na 2020 rok.
          zmiany_w_budzecie_na_5.06.2020_r..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych .
          projekt_uchwaly_ekwiwalent_dla_osp.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
          projekt_uchwaly_zarzadzenie_porzadkowe.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Płońsk oraz Gminy Załuski pn: " Przebudowa drogi gminnej Poczernin - Słotwin".
 • Projekt uchwały w sprawie   powołania Rady Seniorów Gminy Załuski   i nadania statutu .
        projekt_uchwaly_w_sprawie_rady_seniorow.pdf
 
 • Raport o stanie Gminy Załuski  raportu_o_stanie_gminy-2020.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów  w msc. Szczytno , gm.Załuski.
         projekt_uchwaly_mpzp_szczytno.pdf
         zalacznik_nr_1_do_projektu_uchwaly.pdf

         analiza_zasadnosci_przystapienia_do_sporzadzenia_zmiany_mpzp_szczytno.pdf

 

Projekty uchwał złożonych do Biura Rady Gminy  na XVIII sesję Rady Gminy Załuski.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-22 11:16:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-06 10:46:31
 • Liczba odsłon: 283
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1359646]

przewiń do góry