XIV sesja Rady Gminy Załuski
Wykaz głosowań imiennych - wykaz_glosowan_31_stycznia.pdf
 
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 31.01.2020 -  protokol_styczen_31.2020.pdf
 
 • Uchwała Nr 104/XIV/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . uchwala_104.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 105/XIV/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.         uchwala105.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 106/XIV/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
          uchwala_106._xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 107/XIV/20 w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski    na rok 2020 .
          uchwala_107.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 108/XIV/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Załuski .
         uchwala_108.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 109/XIV/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Załuski do Płońskiego Klastra Energii.
          uchwala109.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 110/XIV/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych w zarządzie Wójta Gminy Załuski na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem , utrzymaniem i ochrona dróg.
          uchwala_110.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 111/XIV/20 w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
          uchwala_111.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 112/XIV/20 w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii .
          uchwala_112.pdf
 
 
Wykaz głosowań imiennych - wykaz_glosowan_24.03.2020.pdf
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 24.03.2020 - protokol_12_20.pdf
 • Uchwała Nr 113/XV/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
          uchwala_113.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 114/XV/20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
          uchwala_114.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 115/XV/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski .
          uchwala_115.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 116/XV/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika , rębaka ,wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski .
         uchwala_116.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 117/XV/20 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
          uchwala_117.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 118/XV/20 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
          uchwala_118.xv.20.pdf
 
Wykaz głosowań imiennych -  wykaz_glosowan_z_sesji_5.06.2020_r..pdf
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 5.06.2020 - /pliki/ugzaluski/protokol5.06.2020r..pdf
 • Uchwała Nr 119/XVI/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w msc. Szczytno , gm.Załuski.
         uchwala119.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 120/XVI/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
         uchwala120.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 121/XVI/20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
         uchwala121.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 122/XVI/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski wotum zaufania.
        uchwala_122.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 123/XVI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2019 rok.
         uchwala123.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 124/XVI/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
        uchwala124.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 125 /XVI/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2020 roku. ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6846, z 22 czewrca 2020 r. )
          uchwala125.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 126/XVI/20 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6847, z 22 czerwca 2020 r. )
         /pliki/ugzaluski/uchwala126.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 127/XVI/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030.
         uchwala127.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 128/XVI/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn: " Gmina Załuski wspiera Maluchy !- utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6848 z 22 czerwca 2020 r. )
         uchwala128.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 129/XVI/20 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu.
         uchwala129.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 130/XVI/20 w sprawie zasad nadawania i zmian nazw ulic , dróg wewnętrznych, placów oraz obiektów publicznych na terenie Gminy Załuski - ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6849 , z 22 czerwca 2020 r.)
         uchwala130.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 131/XVI/20 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych - ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6850 , z 22 czewrca 2020 r.)
         uchwala131.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 132/XVI/20 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 30 kwietnia 2020 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6851 , z 22 czerwca 2020 r.)

          uchwala132.xvi.20.pdf  

Rozstrzygnięcie nadzorcze - /pliki/ugzaluski/rozstrzygniecie_nadzorcze_uchwala_nr_132.xvi.20.pdf

 

 • Uchwała Nr 133/XVI/20 w sprawie  powołania Rady Seniorów Gminy Załuski i nadania statutu .- ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowickiego , poz. 6852 , z  22 czerwca 2020 r.)
       /pliki/ugzaluski/uchwala133.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 134/XVI/20 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Płońsk oraz Gminy Załuski pn: " Przebudowa drogi gminnej Poczernin - Słotwin".

          uchwala134.xvi.20.pdf

 

XVII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_19.06.20.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 19.06.2020- /pliki/ugzaluski/protokol_nr_14_2020.pdf

 • Uchwała Nr 135/XVII/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwalanr135.xvii.20.pdf
 • Uchwała Nr 136/XVII/20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020 . /pliki/ugzaluski/uchwala136.xvii.20.pdf
 • Uchwała Nr 137/XVII/20 zmieniająca uchwałę Nr 116/XV/20 z dnia 24 maraca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup rębaka , wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Zaluski . /pliki/ugzaluski/uchwala137.xvii.20.pdf
 • Uchwała Nr 138/XVII/20 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Załuski Nr 119/XVI/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno , gmina Załuski./pliki/ugzaluski/uchwala138.xvii.20.pdf
Załączone pliki:
uchwala126.xvi.20 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data dodania: 2020-06-17 09:46:28
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 12:49:02
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-06 14:44:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-07 12:49:02
 • Liczba odsłon: 235
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1359646]

przewiń do góry